Sotning

Värends Räddningstjänst ansvarar för sotningverksamheten i Alvesta kommun. Sotningen utförs av Alvesta Sotningsdistrikt AB genom avtal.

Sotning, rengöring och brandskyddskontroll

Regelbunden rengöring och brandskyddskontroll minskar risken för brand, eftersom fel kan upptäckas tidigt och åtgärdas innan brand uppstår. Rengöring är även fördelaktigt med hänsyn till bränslekonomi och miljö.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och större imkanaler göras rena och kontrolleras regelbundet. Tak, uppstigningsanordningar och stegar ska också kontrolleras.

Sota själv

Det finns möjlighet för enskilda att själva få utföra sotningen/rengöringen på sin egen fastighet.

Den enskilde fastighetsägaren kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. I de fall fastighetsägare önskar genomföra sotning på den egna fastigheten själv alternativt anlita annan person att göra detta ska en ansökan skickas till kommunens räddningsnämnd eller räddningstjänstförbundets direktion.