Avfall & återvinning

I vårt samhälle produceras dagligen mängder med avfall. Genom att sortera ut material som kan återanvändas, återvinnas, komposteras och förbrännas samt sådant som är farligt avfall, kan vi minska sopberget, hushålla bättre med energi, näringsämnen och råvaror samt minska spridningen av farliga ämnen i naturen.

Kommunen har ansvar för insamling och behandling av allt hushållsavfall. Som hushållsavfall räknas till exempel matrester, städsopor och grovavfall. Även latrin och avloppsslam från enskilda brunnar räknas som hushållsavfall.

Alvesta Renhållning AB (ARAB)

Alvesta Renhållnings AB (ARAB) är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i kommunen.

De finns att besöka på:ARABs logga

Hjärtenholmsv. 14
342 22 Alvesta

Öppet: Mån–fre 07–16

Vad händer sedan med soporna?

De vanliga hushållssoporna som hämtas vid alla fastigheter skickas vidare till en förbränningsanläggning i Ljungby. Där omvandlas energin i avfallet till fjärrvärme och el.

Kommunen har fyra återvinningscentraler som tar emot grovavfall till återvinning. Mer än 90% av det som lämnas till återvinningscentralerna kommer till nytta genom materialåtervinning eller energi.

Vem betalar?

Avfallshanteringen finansieras helt av de taxor och avgifter som betalas av abonnenterna.