Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en F-6-skola med fritidshem. Till varje årskurs finns förberedelseklasser kopplade. I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vid eventuella frågor kring skolskjuts hänvisas till Bo Nilsson, 0472-155 32.Krokus

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är förskoleklass - fritidshem, 1 - 3 och 4 - 6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa.

Information till blivande årskurs 7!

Måndagen den 23/3 kl. 18.30 hälsas ni som är föräldrar till elever i åk 6 hjärtligt välkomna till en föräldrainformation på Hagaskolan.

Rektor med personal och elever kommer att presentera skolan, sitt arbete och sin planering inför nästa läsår. Det blir även möjlighet att ställa frågor och få en rundvisning i skolans lokaler. 

Grönkullaskolans vision- detta strävar vi mot!

Grönkullaskolan är en skola där eleverna har rötter i många olika kulturer. Olika kulturer vidgar våra vyer, berikar oss och ger oss nya intryck. Att möta andra kulturer skapar samhörighet och solidaritet med andra människor och detta är en förutsättning för att förbereda våra elever att växa upp i en global värld som ser helt annorlunda ut än när vi växte upp.

Grönkullaskolan vill, i samarbete med vårdnadshavare, utveckla aktiva, kreativa, kompetenta, ansvarskännande individer och medborgare (Skolverket, 2011). Grönkullaskolan ska vara en skola där varje elev ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor och på så vis få en god självkänsla och ett gott självförtroende som gör dem till trygga samhällsmedborgare.

Mål

Skolans uppdrag är att utveckla elevers språk, lärande och identitetsutveckling (Skolverket, 2011). Vi ska nå vår vision genom att utveckla ALLA elevers språk, lärande och identitet genom att ge dem rika möjligheter till inflytande över sin kunskapsutveckling och medvetenhet kring sitt eget lärande och därmed få möjlighet att nå goda resultat i alla skolans ämnen.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, Skolverket)

På Grönkullaskolan möter alla varandra med engagemang, hänsyn och med en positiv inställning så att alla kan känna sig trygga i skolan.

 

Skoljoggen

Onsdag v. 38 genomfördes skolljoggen på Grönkullaskolan. I samband med detta samlades det in en frivillig springslant (10 kr) som skänktes till SOS Barnbyar.

Skoljoggen 1

Skoljoggen 2

Skoljoggen 3

 

Skoljoggen 4

Grillunch

Idag, 3 sept, bjöds eleverna på grillunch i det fina vädret. Det bjöds också på vacker musik av musikskolans personal och elever. Som avslutning på lunchen blev eleverna bjudna på glass, allt var väldigt uppskattat. 
Stort Tack till kökspersonalen!

Grillunch bild 1

Benny G och Josefine H

Grillunch bild 2

Grillunch bild 3

Grillunch bild 4

Alvesta musikskola

Grillunch bild 5

 

 

Skolstart 2014

Välkomsttal av rektor Helena Odelgård 

Darya Pakarinen

Vy över skolgården 2 Vy över skolgården