Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en F-6-skola med fritidshem. Till varje årskurs finns förberedelseklasser kopplade.

I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vid eventuella frågor kring skolskjuts hänvisas till Bo Nilsson, 0472-155 32.

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är förskoleklass - fritidshem, 1 - 3 och 4 - 6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa. 

Grönkullaskolans vision- detta strävar vi mot!

Grönkullaskolan är en skola där eleverna har rötter i många olika kulturer. Olika kulturer vidgar våra vyer, berikar oss och ger oss nya intryck. Att möta andra kulturer skapar samhörighet och solidaritet med andra människor och detta är en förutsättning för att förbereda våra elever att växa upp i en global värld som ser helt annorlunda ut än när vi växte upp.

Grönkullaskolan vill, i samarbete med vårdnadshavare, utveckla aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skolverket, 2011). Grönkullaskolan ska vara en skola där varje elev ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor och på så vis få en god självkänsla och ett gott självförtroende som gör dem till trygga samhällsmedborgare.

Mål

Skolans uppdrag är att utveckla elevers språk, lärande och identitetsutveckling (Skolverket, 2011). Vi ska nå vår vision genom att utveckla ALLA elevers språk, lärande och identitet genom att ge dem rika möjligheter till inflytande över sin kunskapsutveckling och medvetenhet kring sitt eget lärande och därmed få möjlighet att nå goda resultat i alla skolans ämnen.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, Skolverket)

På Grönkullaskolan möter alla varandra med engagemang, hänsyn och med en positiv inställning så att alla kan känna sig trygga i skolan.