Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Inbjudan till föräldramöte och Information IV, 151116

Efter att ha haft en annorlunda skolvecka, där vi successivt har återgått mot normalläge, räknar vi med att göra det fullt ut från måndag vecka 47. Två saker tar vi dock med oss från veckan och det är att alla dörrar är låsta utifrån, men ingång för eleverna sker vid ordinarie dörr genom att personal släpper in. Undantaget är fritids, där det är öppet på morgonen, och vid expeditionen, där alla föräldrar och besökare kan gå in. Vi kommer också fortsätta att ha uppdelade raster, då vi upplevt det som positivt med lugnare raster.

Tyvärr har vi under veckan fått en del sjukskrivningar bland personalen, vilket innebär förändringar i klasserna. Vi har löst vikarier både internt och med externa lösningar. 

Trots att vi befunnit oss i en svår och orolig situation, har det kommit fram mycket gott också. Vi har fått många positiva tillrop från er föräldrar, både kring hur vi har hanterat veckan, men även vår vardagliga verksamhet – det gläder och stärker oss alla på skolan. Det är också många föräldrar som visat ett stort engagemang och vill vara med i den fortsatta utvecklingen av Grönkullaskolan. Det engagemanget vill vi givetvis ta tillvara och inbjuder därför till ett föräldramöte torsdagen den 26:e november kl. 18.00 i skolans aula. Målet är att vi gemensamt ska ta fram en handlingsplan för skolan, där vi börjar med att presentera tankar och inventera goda idéer. Därefter blir det ett fortsatt arbete under hösten, exakt hur det ser ut formar vi tillsammans.

Fortsättningsvis kommer vi att lägga ut information via vår hemsida, på Grönkullaskolan under fliken aktuellt. Om man ej har tillgång till dator eller internet hemma kommer det finnas exemplar på skolans expedition att ta med sig

Tf rektor Carsten Wulf

 

Information III, 151113

Vår skolvecka började med ett beslut om stängning av skolan på grund av hot mot arbetsmiljö för elever och lärare. Under veckan har vi bland annat haft följande åtgärder: två föräldramöten, informationsbrev, väktare på plats och låsta ytterdörrar.  Vi ser att de åtgärder vi har satt in har fått en god inverkan på vår arbetsmiljö. Under veckan har samtal med kurator, skolpsykolog eller skolsköterska erbjudits för elever och personal.

Måndag kväll samt tisdag morgon hade vi föräldramöte för att informera om situationen och diskutera samt få synpunkter om hur vi bedriver verksamheten framöver, på kort och lång sikt.

Från och med torsdagen den 12 november och tills vidare kommer eleverna
mötas av lärare vid ordinarie ingång till skolan. Ytterdörrarna kommer
vara låsta framöver, inpassage genom expeditionens dörr sker
kl. 08.00 – 15.00 för besökare. Utpassage kan under hela skoldagen ske
genom alla dörrar.

Vi kommer påbörja arbete med att ta fram en handlingsplan för en bättre skolsituation på kort och lång sikt i samarbete med förvaltningen och vårdnadshavare.

Föräldrainformation kommer att skickas ut på tisdag vecka 47. Då kommer även en kallelse till föräldramöte där vi kommer fokusera på samverkan för utveckling av skolan.

Vid eventuella frågor kontakta tf rektor på nedanstående kontaktuppgifter. Uppdraget som tf rektor gäller till årsskiftet.

 

Tf rektor Carsten Wulf

 

Information II, 151110

Under tisdagen har vi haft ordinarie skoldag för alla elever. Dagen har gått bra, efter de förutsättningar vi har haft. Utöver ordinarie personal har vi även haft förstärkning genom centrala barn- och elevhälsan.

Jag vill påminna om att det är viktigt att man som vårdnadshavare har lämnat in aktuella kontaktuppgifter till skolan. Sjukanmälan görs via expeditionens telefonnummer 0472-153 59 varje dag eleven är frånvarande.

Måndag kväll samt tisdag morgon hade vi föräldramöte för att informera om situationen och diskutera samt få synpunkter om hur vi bedriver verksamheten framöver, på kort och lång sikt.

Resultat av de båda mötena är:

  • Under onsdagen har vi endast inpassage genom expeditionen till skolan, fritids har ordinarie ingång. Utpassage kan under hela skoldagen ske genom alla dörrar.
  • Från och med torsdagen den 12 november och tills vidare kommer eleverna mötas av lärare vid ordinarie ingång till skolan. Ytterdörrarna kommer vara låsta framöver, inpassage genom expeditionens dörr sker kl. 08.00 – 15.00 för besökare. Utpassage kan under hela skoldagen ske genom alla dörrar.
  • Väktare kommer finnas på skolan under resten av veckan.
  • Raster kommer hållas mer uppdelat och med mer personal på skolgården.
  • Vi kommer påbörja arbete med att ta fram en handlingsplan för en bättre skolsituation på kort och lång sikt i samarbete med förvaltningen och vårdnadshavare. Information kring detta kommer.

Föräldrainformation kommer att skickas hem med eleverna på fredag samt läggas ut på hemsidan.

Modersmålsundervisningen är inställd denna vecka på grund av översikt kring eventuell schemaändring och personaltäthet.

Vid eventuella frågor kontakta tf rektor på nedanstående kontaktuppgifter

Carsten Wulf
Tf Rektor
Grönkullaskolan
Utbildningsförvaltningen
Tel. 0472-153 60
carsten.wulf@alvesta.se

 

Information I, 151110

Efter måndagens stängning, som vi behövde för att komma i ordning efter oro och skadegörelse, har vi från tisdagen åter verksamhet.

Under måndagen försökte vi nå alla vårdnadshavare med information om stängningen, dels via vår hemsida och dels genom direktkontakt – vill påminna om att det är viktigt att man som vårdnadshavare har lämnat in aktuella kontaktuppgifter till skolan.

På kvällen hade vi ett föräldramöte för att informera om situationen och diskutera samt få synpunkter om hur vi bedriver verksamheten framöver, på kort och lång sikt.

Resultat av mötet är:

  • Under tisdagen endast har inpassage genom expeditionen till skolan, fritids har ordinarie ingång
  • Det finns väktare på skolan under tisdagen och så länge vi bedömer att det finns ett behov
  • Raster kommer hållas mer uppdelat och med mer personal på skolgården
  • Vi kommer påbörja arbete med att ta fram en handlingsplan för en bättre skolsituation på kort och lång sikt

Föräldrainformation med tolkar på arabiska, somaliska, dari och tjetjenska kommer att hållas i aulan på tisdagen kl. 9.00.

Modersmålsundervisningen är inställd denna vecka på grund av översikt kring eventuell schemaändring och personaltäthet.

Ny information delas ut till elever under dagen och läggs tillsammans med denna information ut på skolans hemsida.

 

/Tf rektor Carsten Wulf

 

 

Uppdaterad information 151109, kl. 16.00

Efter en dag då vi på skolan behövt samla ihop oss, efter hot mot skolledning och skadegörelse av våra lokaler, kommer vi från tisdagen att erbjuda ordinarie verksamhet.

Bedömningen är att det inte finns hot mot verksamheten och att vi därför kan bedriva undervisning som vanligt. Vi har ändå valt att stärka upp med extra personal, även från G4S, en förstärkning som vi kommer att ha så länge vi anser det vara nödvändigt.

Under eftermiddagen och kvällen kommer vi från skolan att kontaka alla vårdnadshavare med information angående tisdagens skolgång och inbjudan till föräldramöte.

/Tf rektor Carsten Wulf

Information om Grönkullaskolan   151109

Mot bakgrund av att det, lördagen den 17/10, misstänks ha skett sexuella övergrepp mellan elever på Grönkulla skolan vill vi komma med några klargöranden.

Händelserna skedde på fritiden och kom inte till skolledningens kännedom förrän flera dagar senare, 23 /10.  Då skolledningen fick vetskap om vad som hänt vidtog man omedelbart åtgärder för att undvika direkt kontakt mellan de inblandade eleverna. Samtal med de inblandade elevernas föräldrar genomfördes och förvaltningsledningen informerades. Arbetet med att säkerställa elevernas trygghet, på kort och lång sikt, har fortgått.

Händelserna är polisanmälda, kontakt med socialtjänsten är etablerad. Dessa myndigheters utredningsarbete pågår. I detta läge kan inte skolan föregripa vad utredningarna kommer fram till, eventuella frågor om själva händelserna och följder av detta bör därför ställas direkt till polis. De barn som är misstänkta i denna händelse har inte sin skolgång på Grönkullaskolan.

Skolledningen följer rutinerna för hur man ska agera i ett läge där kränkningar har förekommit. I detta läge arbetar både skolledning och utbildningsförvaltning för att tillförsäkra en god och trygg arbetsmiljö för samtliga elever och personal.

Enskild personal kommer inte att göra några uttalanden. Frågor hänvisas till tf förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden.

På fredag eftermiddag började en artikel från tidningen Fria tider diskuteras på sociala medier utifrån denna händelse. I och med detta uttrycktes synpunkter på sociala medier om hur skolan hanterat situationen och rektorerna på skolan utsattes för hot. Hot som lämnas på sociala medier polisanmäls, och det gäller alla hot enligt svensk lag.

Skadegörelse har skett på söndag kväll med 24 rutor krossade på skolan. Händelsen är polisanmäld. Nattens omfattande skadegörelse kan ha samband med tidigare brottslighet.

På grund av den omfattande skadegörelsen har jag beslutat i samråd med Kommunchefen att hålla skolan stängd idag. Skolan är elevernas och personalens arbetsplats och det är med tanke på allas arbetsmiljö som

vi har stängt idag. Elevhälsan finns tillgängliga som stöd för eleverna med extra bemanning under veckan. Vi har aktiverat företagshälsovården, Previa, som kommer att finnas nära personalen för samtal och stöd.

Föräldrar har kontaktats under morgonen för att kunna hämta sina barn, de barn som inte kan hämtas får verksamhet under dagen i andra lokaler. Vi har väktare på skolan under dagen.

Under dagen kommer skadegörelsen att repareras, och planering för morgondagens undervisning sker i personalgrupperna under dagen.

 

 Pressmeddelande Somaliska

Pressmeddelande Arabiska