Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Föräldramöte

Med anledning av Skolinspektionens beslut efter tillsyn på Grönkullaskolan, kallas vårdnadshavare till informationsmöte i skolans aula måndag den 25:e april kl. 17.30. Vi kommer där att gå igenom beslutet, med de sex avhjälpta bristerna och de tre kvarstående”

 

Carsten Wulf

Tf Rektor

Grönkullaskolan

Utbildningsförvaltningen

Grönagatan 32-34, 342 80 Alvesta

Tel. 0472-153 60

carsten.wulf@alvesta.se

www.alvesta.se

 

 

 

 

 

 

 Information angående skolledning

Hej!

Jag får börja denna information med att be om ursäkt. Anledningen till detta är att jag velat ge er information innan det kommer från annat håll, men i det har fallet har jag inte hunnit det.

Det jag syftar på är att det i dagens Smålandsposten finns en artikel om att jag kommer att bli ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Alvesta kommun från den 1:e maj och det stämmer. Det innebär att jag samtidigt lämnar uppdraget som tillförordnad rektor på Grönkullaskolan, innan läsåret är slut och innan ny rektor är tillsatt. Den rekryteringen är dock i sitt slutskede, vilket innebär att ny rektor är på plats senast i augusti.

Fram till dess kommer Fredrik Wärn att vara tf rektor på Grönkullaskolan, han tillträder 1/5. Fredrik kommer från en tjänst som verksamhetschef i Göteborg, han har tidigare varit rektor i Tingsryd och är hemmahörande i Växjö. Fredrik kommer tillsammans med Viktoria Lundström, bitr. rektor, fortsätta att arbeta för en god verksamhet och driva vidare de utvecklingsprojekt som är påbörjade.

Jag vill tacka er föräldrar för det stöd vi har fått från jag tillträde i november och fortfarande. Det finns ett stort engagemang från er och personalen, så jag är övertygad om att det kommer bli en fortsatt positiv utveckling för skolan. I min nya roll kommer jag att vara med i detta arbete från övergripande nivå och kommer även då arbete för att Grönkullaskolan ska vara en bra skola som vi kan vara stolta över.

 

Tack!

Carsten Wulf

Tf Rektor

Grönkullaskolan

Utbildningsförvaltningen

Grönagatan 32-34, 342 80 Alvesta

Tel. 0472-153 60

carsten.wulf@alvesta.se

www.alvesta.se

 

 

Angående artikel i Smålandsposten 160321

Vi har idag mötts av en artikel i Smålandsposten, den ger en ganska nedslående bild av skolans arbete och verksamhet. Innehållet har de fått ifrån en utskrift av intervjusvar i samband med Skolinspektionens besök den 8-9 februari.

Många av citaten är hämtade från intervjuer med en handfull elever, som representerade 5 klasser i årskurs 5 och 6. Det som tas fram i artikeln är inte bilden som alla elever delar och redovisar i intervjun, Smålandsposten har valt att ta med det negativa som någon enskild elev uttrycker. Det är givetvis den elevens upplevelse, men inte den samlade bilden som skolledning, personal och elever har för alla fem klasser. Det finns också uttalanden om att eleverna trivs och känner sig trygga, har många vänner och att de får arbetsro. Eleverna säger också att de får bra hjälp av lärarna, att det känns som att de har kommit ikapp. Sen har vi elever som har kommit sent in i svensk skola och att de på några år ska ligga på samma kunskapsnivå som de som är födda i Sverige och haft hela sin skolgång här är inte rimligt att förvänta sig, trots de stödinsatser vi har i form av t ex studiehandledare.

Självklart har skolan saker att arbeta med och självklart blir det ett avbräck när en lärare slutar. Vi har försökt och till stor del lyckats att stabilisera bemanningen med lärare och vi har från idag en anställd beteendevetare på skolan, som ska hjälpa oss med att bli ännu bättre på att hantera det som inte fungerar. Men förändringar tar tid och sker inte från en dag till en annan. Men det är vår bestämda övertygelse att mycket positivt har hänt, vilket också framkommer av intervjusvaren, och att mer är på gång.

Carsten Wulf

Rektor

Grönkullaskolan

Utbildningsförvaltningen

Allbogatan 19, 342 80 Alvesta

Tel. 0472-153 60

carsten.wulf@alvesta.se

 

 

 

 

Grönkullaskolan är en F-6-skola med fritidshem. Till varje årskurs finns förberedelseklasser kopplade.

I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4 - 9.

Vid eventuella frågor kring skolskjuts hänvisas till Bo Nilsson, 0472-155 32.

Vi har  modersmålsundervisning i bosniska, kroatiska, serbiska, albanska, arabiska, tjetjenska, rumänska, somaliska, polska och dari.

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är förskoleklass - fritidshem, 1 - 3 och 4 - 6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa. 

Grönkullaskolans vision- detta strävar vi mot!

Grönkullaskolan är en skola där eleverna har rötter i många olika kulturer. Olika kulturer vidgar våra vyer, berikar oss och ger oss nya intryck. Att möta andra kulturer skapar samhörighet och solidaritet med andra människor och detta är en förutsättning för att förbereda våra elever att växa upp i en global värld som ser helt annorlunda ut än när vi växte upp.

Grönkullaskolan vill, i samarbete med vårdnadshavare, utveckla aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skolverket, 2011). Grönkullaskolan ska vara en skola där varje elev ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor och på så vis få en god självkänsla och ett gott självförtroende som gör dem till trygga samhällsmedborgare.

Mål

Skolans uppdrag är att utveckla elevers språk, lärande och identitetsutveckling (Skolverket, 2011). Vi ska nå vår vision genom att utveckla ALLA elevers språk, lärande och identitet genom att ge dem rika möjligheter till inflytande över sin kunskapsutveckling och medvetenhet kring sitt eget lärande och därmed få möjlighet att nå goda resultat i alla skolans ämnen.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, Skolverket)

På Grönkullaskolan möter alla varandra med engagemang, hänsyn och med en positiv inställning så att alla kan känna sig trygga i skolan.